Tu nueva Orbea está más cerca de lo que piensas: Encuéntrala

KWALITEITS-, MILIEU-, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSBELEID.

Orbea is een bedrijf dat zich toelegt op het ontwerp, de productie, de marketing en de aftersalesgarantie van de volgende merken ORBEA (fietsen en onderdelen), ORCA (triatlonmateriaal), HIRU (fietskleding) en OQUO (wielen).

De directie van ORBEA begrijpt:

 • TOTALE KWALITEIT als goede manage-mentmethode in alle delen van het bedrijf.
 • Het belang van MILIEUVRIENDELIJKHEID bij de uitvoering van onze activiteiten, waarbij we streven naar voortdurende verbetering en milieu-bescherming.
 • Dat VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP DE WERKPLEK de hoogste prioriteit moeten krijgen en van strategisch zijn voor het bedrijfsresul-taat.

We doen het volgende om deze doelen te bereiken:

 • We stellen onze klanten centraal bij onze activiteiten en richten al onze processen op het voorzien in hun behoeften op het gebied van producten, diensten en prijzen. Bij de toepassing van ons Kwaliteitssysteem hoort ook de productie en marketing van alle soorten fietsen en onderdelen van de merken ORBEA, ORCA (triatlonmateriaal), HIRU (fietskleding) en OQUO (wielen).
 • We verplichten ons om:
  • Een Milieumanagementsysteem bij te houden dat onder andere ziet op de regelmatige evaluatie van het de omvang en impact van onze activiteiten, producten en diensten en de instelling van regelmatige beoordelingen van onze milieudoelen en de naleving van dit beleid.
  • Te voldoen aan de wettelijke eisen in verband met milieu-aspecten, evenals alle overige eisen die ORBEA aan zichzelf stelt.
  • Dit beleid mede te delen aan iedereen die voor of namens de organisatie werkt en om dezelfde bepalingen te handhaven voor de betrokken partijen (zowel intern als extern) in het Milieumanagementsysteem. Het Milieumanagementsysteem is van toepassing op het ontwerp en de productie van en de garantie-activiteiten voor fietsen in het pro-ductiecentrum in Mallabia.

De directie begrijpt dat ORBEA IN DE EERSTE PLAATS EEN MENSENOR-GANISATIE IS en dat het daarom belangrijk is om een Arbobeleid te ontwerpen, te ontwikkelen, te handhaven, te herzien en voortdurend te verbeteren, met het uiteindelijke doel om:

 • Een hoog niveau van gezondheid en veiligheid op de werkplek te bereiken, voor alle leden van de organisatie, door werkgerelateerde blessures, kwalen, ziekten en ongevallen te voorkomen.
 • De gezondheid te verbeteren van alle leden van de organisatie.
 • Alle soorten verliezen te voorkomen en te vermijden die het gevolg zijn van ongevallen die schadelijk zijn voor zowel de gezondheid van de groep als de productie, apparatuur en materialen.

Daarnaast is ons Arbobeleid bedoeld om:

 • Ervoor te zorgen dat de huidige wetgeving op het gebied van de voorkoming van beroepsrisico’s wordt nageleefd, evenals de internationale voorschriften van onze Verenigde Preventiedienst.
 • Ervoor te zorgen dat al onze werknemers en hun vertegenwoordigers worden benaderd, opgeleid en aangemoedigd om actief betrokken te zijn bij hun ontwikkeling.
 • Transparant te zijn door duidelijk gedefinieerde, meetbare doelen te stellen en kenbaar te maken.
 • Voortdurende verbetering na te streven van onze resultaten op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Het management van ORBEA, S. COOP. verplicht zich om een Arbobeleid te implementeren in alle delen van de organisatie, daarin de bijbehorende verantwoordelijkheden te definiëren en passende middelen en educatie beschikbaar te stellen zodat dit beleid succesvol kan worden geïmplementeerd.

Volgens al deze principes en om te voldoen aan de Californische milieuwet OEHHA en de bijbehorende Proposition 65 (SCP65), voorziet Orbea alle fietsen van een duidelijke waarschuwing. Wij vinden dat consumenten het recht hebben om te weten wat ze kopen en we blijven ons inzetten om veilige en duurzame producten te vervaardigen.

Verder voldoet Orbea aan alle staatswet-ten en federale wetten, ook bij de kleinst mogelijke risico's voor consumenten, onszelf en het milieu. Hierbij geven we vrijwillig toegang tot de SCP65-WAARSCHUWING voor mogelijke kanker-verwekkende en vruchtbaarheidsproblemen veroorzakende stoffen. Deze waarschuwing is te vin-den op de officiële website: www.P65Warnings.ca.gov.

Het beleid van de directie is erop gericht om deze visie over de hele Orga-nisatie te verspreiden en onze klanten op die manier te laten zien dat we een aanzienlijk concurren-tievoordeel hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om hun loyaliteit te winnen en de toekomst van ons bedrijf zeker te stellen.

Januari 2024