Tu nueva Orbea está más cerca de lo que piensas: Encuéntrala

In overeenstemming met de clausulen van de Organic Law 34/2002, van 11 juli, over Information Society Services en E-Commerce, heeft Orbea (hierna beschreven als 'The Service Provider') dit legale bericht gemaakt.

Door toegang te hebben tot deze website (www.orbea.com), aanvaard U gebonden te worden door al de clausulen van dit legale bericht, zowel als door alle andere relevante reglementeringen. Als U op deze website navigeert, wordt er beschouwd dat U die gebruiksvoet en voorwaarden volledig hebt begrepen en aanvaard, en ook de veranderingen in het vervolg voorsteld.

The Service Provider behoudt zich het recht om veranderingen te maken wat de inhoud van deze website betreft zonder voorafgaande kennisgeving: inhoud of diensten toevoegen of verwijderen, of hun overeenkomsten, lay-out of locatie veranderen. Aangezien die AGV kunnen veranderen, raadplegen we U om hen te verifiëren telkens U op deze website komt.

Política de privacidad.

Als eigenaar van de website hecht Orbea veel belang aan de naleving van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en verklaart het volledig te voldoen aan de verplichtingen zoals beschreven in deze voorwaarden. Rekening houdend met de aard, de werkingssfeer, de context en het doel van de gegevensverwerking en met de risico's voor de rechten en vrijheden van individuen, met wisselende mate van waarschijnlijkheid en ernst, neemt Orbea passende te-chnische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen en aan te kunnen tonen dat de gegevensverwerking voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Indien nodig worden deze maatregelen door Orbea herzien en bijgewerkt.

Gebruikers verklaren dat ze, vóór het verstrekken van gegevens en/of informatie, dit pri-vacybeleid en de voorwaarden hiervan hebben gelezen en begrepen en hiermee uitdrukkelijk ak-koord gaan. Voor vragen of opheldering met betrekking tot dit beleid kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [email protected]

Bij een verzoek om gegevens moet de eigenaar van de website aangeven welke verpli-cht zijn (bijvoorbeeld door een asterisk te plaatsen bij de verplichte velden van het formulier). Als niet alle gegevens worden verstrekt, kan de eigenaar van de website niet garanderen dat de infor-matie en diensten volledig zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker. Gebruikers dienen waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige informatie te geven over hun identiteit. Gebruikers zijn in alle gevallen verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die zij vers-trekken en de dienstverlener behoudt zich het recht voor om gebruikers die valse informatie vers-trekken, uit te sluiten van de diensten, onverminderd de andere gerechtelijke stappen die kunnen worden ondernomen.

Orbea wijst je erop dat de verstrekte persoonsgegevens van de betrokkene op legale, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt. Deze gegevens worden verzameld voor specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doelen en worden later niet verwerkt op enige wijze die niet verenigbaar is met deze doelen; deze zijn gepast, pertinent en beperkt tot de noodzaak in verband met de doe-len waarvoor deze worden verwerkt; wij zorgen ervoor dat deze nauwkeurig en actueel zijn; deze worden op zodanige wijze bewaard dat de identiteit van de betrokkenen kan worden vastgesteld voor een periode niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van de persoons-gegevens; en deze worden op zodanige wijze verwerkt dat een passende beveiliging van de per-soonsgegevens is gewaarborgd, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwer-king en tegen verlies, vernietiging of onvoorziene beschadiging, door de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen.

In geval van aankopen in de VS zijn ORBEA USA LLC en ORBEA S. COOP. LTDA. ve-rantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met de afhandeling van onlineaankopen. Laatstgenoemde (ook Orbea genoemd) is tevens verantwoordelijk voor de overige gegevens-verwerking in overeenstemming met en beschreven in dit privacybeleid.

In geval van aankopen in de Europese Unie is ORBEA S. COOP. LTDA. (ook Orbea genoemd) verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met de afhandeling van onli-neaankopen en voor de overige gegevensverwerking in overeenstemming met en beschreven in dit privacybeleid.

INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS VOOR DEMORESERVERINGEN

“Verwerkingsverantwoordelijke”

ORBEA S. COOP. LTDA.

Identiteit: Orbea Sociedad Cooperativa.
Fiscaal nummer: F-20032348
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
[email protected]

“Verwerker”

ORBEA DISTRIBUCION ONLINE, S.L.

Identiteit: Orbea Distribución Online S.L.
Fiscaal nummer: B-95813838
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
[email protected]


“Doel” (van de verwerking)

BIJ ORBEA VERWERKEN WE KLANTGEGEVENS VOOR DE AFHANDELING VAN DEMORESERVERINGEN

Bij Orbea verwerken we de door betrokkenen verstrekte gegevens om demofietsreserve-ringen af te handelen.

Om jou de gewenste producten, diensten, informatie en hulp te bieden en om de ge-bruikerservaring te verbeteren, maken we een “profiel” op basis van de verstrekte gegevens. Er worden geen automatische beslissingen genomen op basis van dit profiel.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als de relatie in stand blijft, onverminderd het recht van de betrokkene om de gegevens te laten verwijderen.


“Rechtmatigheid” (van de verwerking)

TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE

De rechtsgrond voor de verwerking van je gegevens is de toestemming die de gebruiker geeft door deze voorwaarden te accepteren.


“Ontvanger” (van opdrachten of overdrachten)

ER WORDEN GEEN GEGEVENS OVERGEDRAGEN AAN DERDEN, BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERPLICHT.

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve voor zover wettelijk verplicht.

Orbea heeft overeenkomsten met verschillende leveranciers die namens Orbea gegevens verwerken indien hun medewerking nodig is om een bepaalde dienst te verlenen.


“Rechten” (van de betrokkene)

INZAGE IN EN RECTIFICATIE EN VERWIJDERING VAN DE GEGEVENS, EVENALS ANDERE RECHTEN ZOALS BESCHREVEN IN DE AANVULLENDE INFORMATIE


Iedereen heeft het recht om te weten of Orbea zijn persoonsgegevens verwerkt.

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en om een ver-zoek in te dienen voor de rectificatie van onjuiste gegevens of, waar dit gepast is, voor de verwijde-ring ervan, onder andere wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze werden verzameld.

Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene een verzoek indienen voor de beperking van de verwerking van zijn gegevens. In dat geval bewaren we deze alleen voor het indienen van en de verdediging tegen claims.

Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene, vanwege zijn persoonlijke si-tuatie, bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Orbea stopt dan met het verwerken van de gegevens, behalve als er dwingende of legitieme redenen zijn om dat niet te doen en voor het indienen van en de verdediging tegen mogelijke claims.

De gebruiker heeft recht op overdraagbaarheid, d.w.z. het recht om de verstrekte persoonsgegevens direct aan een ander over te laten dragen, in een gestructureerd, gebruikelijk en mechanisch leesbaar bestandsformaat, voor zover dit technisch mogelijk is.

De rechthebbende van de gegevens of diens gevolmachtigde kan, op vertoon van een identiteitsbewijs, bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief naar: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Biz-kaia).

Meer informatie over je rechten kun je opvragen bij de Spaanse Autoriteit Persoons-gegevens via www.agpd.es of bij de autoriteit van het land waar je je bevindt. Als de rechthebben-de van de gegevens geen bevredigend antwoord krijgt, kan hij voor de uitoefening van zijn rechten de hulp van de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens (of de bevoegde autoriteit) inroepen door een privacyklacht in te dienen (www.agpd.es).


INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS VOOR DE AFHANDELING VAN ON-LINE AANKOPEN

“Verwerkingsverantwoordelijke”

ORBEA S. COOP. LTDA.

Identiteit: Orbea Sociedad Cooperativa.
Fiscaal nummer: F-20032348
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
[email protected]

“Verwerker”

ORBEA DISTRIBUCION ONLINE, S.L.

Identiteit: Orbea Distribución Online S.L.
Fiscaal nummer: B-95813838
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
[email protected]

“Verwerker”

MODUSLINK B.V.

Identiteit: MODUSLINK B.V.br /> Btw-nummer: NL800610040B01
Vestigingsadres: 11 Wapenrustlaan, 07321, DL Apeldoorn, Netherlands .
Telefoonnummer: +31.555.434422
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
[email protected]

“Doel” (van de gegevensverwerking)

BIJ ORBEA GEBRUIKEN WE KLANTGEGEVENS VOOR DE AFHANDELING VAN AANKOPEN.

Bij ORBEA S. COOP. LTDA., ORBEA DISTRIBUCION ONLINE, S.L. verwerken we de door betrokkenen verstrekte gegevens voor de afhandeling van aankopen. Om je producten en diensten aan te bieden die bij je interesses aansluiten en om de gebruikerservaring te verbeteren, maken we een “commercieel profiel” op basis van de gegevens die je verstrekt. Er worden geen automatische beslissingen genomen op basis van dit profiel.

Hoe lang worden je gegevens bewaard

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie in stand blijft of zolang dat wettelijk voorgeschreven is, tenzij de betrokkene een verzoek indient voor de verwijdering ervan. Op de einddatum van de overeenkomst worden de gegevens geblokkeerd zodat deze niet langer kunnen worden verwerkt, behalve om deze te verstrekken aan overheden en rechtbanken of om te voldoen aan eventuele verantwoordelijkheden die uit de verwerking voort-vloeien, voor zolang als deze verantwoordelijkheden gelden.


“Rechtmatigheid” (van de gegevensverwerking)

UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST

De rechtsgrond van de verwerking van je gegevens is de uitvoering van de koopove-reenkomst.
De informatie over diensten en activiteiten van ORBEA S. COOP. LTDA., ORBEA DISTRI-BUCION ONLINE, S.L. is gebaseerd op de toestemming die we van je vragen, met dien verstande dat de intrekking van deze toestemming in geen geval van invloed is op de uitvoering van de ko-opovereenkomst.


“Ontvangers” (van gegevensoverdrachten)

ER WORDEN GEEN GEGEVENS OVERGEDRAGEN AAN DERDEN, BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERPLICHT.

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve voor zover wettelijk ver-plicht.
ORBEA S. COOP. LTDA., ORBEA DISTRIBUCION ONLINE, S.L. heeft overeenkomsten met verschillende leveranciers, zoals transportbedrijven, die namens Orbea gegevens verwerken indien dit nodig is voor de dienstverlening.


“Rechten” (van de betrokkene)

GEGEVENS INZIEN, RECTIFICEREN EN VERWIJDEREN EN ANDERE RECHTEN ZOALS BESCHREVEN IN DE AANVULLENDE INFORMATIE.

Iedereen heeft het recht om te weten of ORBEA S. COOP. LTDA., ORBEA DISTRIBUCION ONLI-NE, S.L. zijn persoonsgegevens verwerkt.
Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en om een verzoek in te dienen voor de rectificatie van onjuiste gegevens of, waar dit gepast is, voor de ver-wijdering ervan, onder andere wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waar-voor deze werden verzameld.
Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene een verzoek indienen voor de beperking van de verwerking van zijn gegevens. In dat geval bewaren we deze alleen voor het indienen van en de verdediging tegen claims.
Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene, vanwege zijn persoonlijke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. ORBEA S. COOP. LTDA., OR-BEA DISTRIBUCION ONLINE, S.L. stopt dan met het verwerken van de gegevens, behalve als er dwingende of legitieme redenen zijn om dat niet te doen en voor het indienen van en de verdedi-ging tegen mogelijke claims.
De gebruiker heeft recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens, d.w.z. het recht om de verstrekte persoonsgegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen, in een gestructureerd, gebruikelijk en mechanisch leesbaar bestandsformaat, voor zover dit technisch mogelijk is.
De betrokkene of diens gevolmachtigde kan, op vertoon van een identiteitsbewijs, bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief naar: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Meer informatie over je rechten kun je opvragen bij de Spaanse Autoriteit Per-soonsgegevens via www.agpd.es of bij de betreffende autoriteit van jouw land. Als de rechtheb-bende geen bevredigende reactie krijgt wanneer hij/zij deze rechten uitoefent, kan hij/zij voor de uitoefening van deze rechten de hulp van de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens (of de be-voegde autoriteit) inroepen door een beschermingsverzoek in te dienen (www.agpd.es)


“Oorsprong” (van de gegevens)

DE BETROKKENE

De betrokkene


INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS VOOR HET BEHEER VAN JE GE-BRUIKERSACCOUNT EN DE NIEUWSBRIEF VAN ORBEA

“Verwerkingsverantwoordelijke”

ORBEA S. COOP. LTDA.

Identiteit: Orbea Sociedad Cooperativa.
Fiscaal nummer: F-20032348
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Biz-kaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]

“Verwerker”

ORBEA DISTRIBUCION ONLINE, S.L.

Identiteit: Orbea Distribución Online S.L.
Fiscaal nummer: B-95813838
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
[email protected]


“Doel” (van de gegevensverwerking)

BIJ ORBEA VERWERKEN WE GEGEVENS VAN KLANTEN VOOR HET BEHEER VAN HUN GEBRUIKERSACCOUNTS EN DE NIEUWSBRIEF DIE ZE ONTVANGEN.

Bij Orbea verwerken we gegevens die betrokkenen verstrekken voor het beheer van hun gebruikersaccounts en de nieuwsbrief die ze ontvangen.

Om je producten en diensten aan te bieden die bij je interesses aansluiten en om de gebruikerservaring te verbeteren, maken we een “profiel” op basis van de gegevens die je verstrekt. Er worden geen automatische beslissingen genomen op basis van dit profiel.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard tot het account door de gebruiker wordt ges-loten (dit geldt als een verzoek van de betrokkene tot verwijdering) of tot drie jaar na het laatste contact.


“Rechtmatigheid” (van de gegevensverwerking)

TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens van gebruikers is de toestemming die zij geven door deze voorwaarden te accepteren.


“Ontvangers” (van gegevensoverdrachten)

ER WORDEN GEEN GEGEVENS OVERGEDRAGEN AAN DERDEN, BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERPLICHT.

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve voor zover wettelijk ver-plicht.
Orbea heeft overeenkomsten met verschillende leveranciers die namens Orbea gegevens verwerken indien dit nodig is voor de dienstverlening.


“Rechten” (van de betrokkene)

GEGEVENS INZIEN, RECTIFICEREN EN VERWIJDEREN EN ANDERE RECHTEN ZOALS BESCHREVEN IN DE AANVULLENDE INFORMATIE.

Iedereen heeft het recht om te weten of Orbea zijn persoonsgegevens verwerkt.
Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en om een verzoek in te dienen voor de rectificatie van onjuiste gegevens of, waar dit gepast is, voor de ver-wijdering ervan, onder andere wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waar-voor deze werden verzameld.
Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene een verzoek indienen voor de beperking van de verwerking van zijn gegevens. In dat geval bewaren we deze alleen voor het indienen van en de verdediging tegen claims.
Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene, vanwege zijn persoonlijke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Orbea stopt dan met het verwer-ken van de gegevens, behalve als er dwingende of legitieme redenen zijn om dat niet te doen en voor het indienen van en de verdediging tegen mogelijke claims.
De gebruiker heeft recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens, d.w.z. het recht om de verstrekte persoonsgegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen, in een gestructureerd, gebruikelijk en mechanisch leesbaar bestandsformaat, voor zover dit technisch mogelijk is.
De betrokkene of diens gevolmachtigde kan, op vertoon van een identiteitsbewijs, bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief naar: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Meer informatie over je rechten kun je opvragen bij de Spaanse Autoriteit Per-soonsgegevens via www.agpd.es of bij de betreffende autoriteit van jouw land. Als de rechtheb-bende geen bevredigende reactie krijgt wanneer hij/zij deze rechten uitoefent, kan hij/zij voor de uitoefening van deze rechten de hulp van de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens (of de be-voegde autoriteit) inroepen door een beschermingsverzoek in te dienen (www.agpd.es).


“Oorsprong” (van de gegevens)

DE BETROKKENE

De betrokkene


INFORMATIE OVER PERSOONSGEGVENS VOOR DE AFHANDELING VAN JE GARANTIEREGISTRATIE EN DE UITVOERING VAN HET ONGEVALLENBELEID

“Verwerkingsverantwoordelijke”

ORBEA S. COOP. LTDA.
Identiteit: Orbea Sociedad Cooperativa.
Fiscaal nummer: F-20032348
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Biz-kaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]

“Verwerker”

ORBEA DISTRIBUCION ONLINE, S.L.

Identiteit: Orbea Distribución Online S.L.
Fiscaal nummer: B-95813838
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
[email protected]


“Doel” (van de gegevensverwerking)

BIJ ORBEA VERWERKEN WE GEGEVENS VAN KLANTEN OM GARANTIEVER-LENGINGEN DOOR TE VOEREN EN OM KLANTEN TOEGANG TE VERLENEN TOT ONS ON-GEVALLENBELEID (DE VOORWAARDEN ZIJN TE VINDEN OP DE BETREFFENDE PAGINA VAN DE WEBSITE).

Bij Orbea verwerken we gegevens die betrokkenen aan ons verstrekken om garantiever-lengingen door te voeren en om klanten toegang te verlenen tot ons ongevallenbeleid (de voor-waarden zijn te vinden op de betreffende pagina van de website).
Om je producten en diensten aan te bieden die bij je interesses aansluiten en om de gebruikerservaring te verbeteren, maken we een “profiel” op basis van de gegevens die je vers-trekt. Er worden geen automatische beslissingen genomen op basis van dit profiel.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie in stand blijft of zolang dat wettelijk voorgeschreven is, tenzij de betrokkene een verzoek indient voor de verwijdering ervan.
Op de einddatum van de overeenkomst worden de gegevens geblokkeerd zodat deze niet langer kunnen worden verwerkt, behalve om deze te verstrekken aan overheden en re-chtbanken of om te voldoen aan eventuele verantwoordelijkheden die uit de verwerking voort-vloeien, voor zolang als deze verantwoordelijkheden gelden.


“Rechtmatigheid” (van de gegevensverwerking)

TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE.

De toestemming die gebruikers geven door deze voorwaarden te accepteren, vormt de rechtsgrond voor de verwerking van hun gegevens om informatie te verstrekken over de diensten en activiteiten van Orbea.
De intrekking van deze toestemming is in geen geval van invloed op de uitvoering van de koopovereenkomst.


“Ontvangers” (van gegevensoverdrachten)

ER WORDEN GEEN GEGEVENS OVERGEDRAGEN AAN DERDEN, BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERPLICHT.

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve voor zover wettelijk ver-plicht.
Orbea heeft overeenkomsten met verschillende leveranciers die namens Orbea gegevens verwerken indien dit nodig is voor de dienstverlening.


“Rechten” (van de betrokkene)

GEGEVENS INZIEN, RECTIFICEREN EN VERWIJDEREN EN ANDERE RECHTEN ZOALS BESCHREVEN IN DE AANVULLENDE INFORMATIE.

Iedereen heeft het recht om te weten of Orbea zijn persoonsgegevens verwerkt.
Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en om een verzoek in te dienen voor de rectificatie van onjuiste gegevens of, waar dit gepast is, voor de ver-wijdering ervan, onder andere wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waar-voor deze werden verzameld.
Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene een verzoek indienen voor de beperking van de verwerking van zijn gegevens. In dat geval bewaren we deze alleen voor het indienen van en de verdediging tegen claims.
Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene, vanwege zijn persoonlijke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Orbea stopt dan met het verwer-ken van de gegevens, behalve als er dwingende of legitieme redenen zijn om dat niet te doen en voor het indienen van en de verdediging tegen mogelijke claims.
De gebruiker heeft recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens, d.w.z. het recht om de verstrekte persoonsgegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen, in een gestructureerd, gebruikelijk en mechanisch leesbaar bestandsformaat, voor zover dit technisch mogelijk is.
De betrokkene of diens gevolmachtigde kan, op vertoon van een identiteitsbewijs, bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief naar: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Meer informatie over je rechten kun je opvragen bij de Spaanse Autoriteit Per-soonsgegevens via www.agpd.es of bij de betreffende autoriteit van jouw land. Als de rechtheb-bende geen bevredigende reactie krijgt wanneer hij/zij deze rechten uitoefent, kan hij/zij voor de uitoefening van deze rechten de hulp van de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens (of de be-voegde autoriteit) inroepen door een beschermingsverzoek in te dienen (www.agpd.es).


“Oorsprong” (van de gegevens)

DE BETROKKENE

De betrokkene


INFORMATIE OVER PERSOONSGEGVENS VOOR HET BEHEER VAN JE DEALE-RACCOUNT

“Verwerkingsverantwoordelijke”

ORBEA S. COOP. LTDA.
Identiteit: Orbea Sociedad Cooperativa.
Fiscaal nummer: F-20032348
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Biz-kaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]

“Verwerker”

ORBEA DISTRIBUCION ONLINE, S.L.

Identiteit: Orbea Distribución Online S.L.
Fiscaal nummer: B-95813838
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
[email protected]


“Doel” (van de gegevensverwerking)

BIJ ORBEA VERWERKEN WE GEGEVENS VAN KLANTEN OM ALS BEVOEGDE MERKDEALER HUN ACCOUNTS TE BEHEREN EN HEN TOEGANG TE VERLENEN TOT DE DIENSTEN OP DE PORTAL.

Bij Orbea verwerken we gegevens die betrokkenen verstrekken voor het beheer van hun dealeraccounts op onze website.
Om je producten en diensten aan te bieden die bij je interesses aansluiten en om de gebruikerservaring te verbeteren, maken we een “profiel” op basis van de gegevens die je vers-trekt. Er worden geen automatische beslissingen genomen op basis van dit profiel.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard tot het account door de gebruiker wordt ges-loten (dit geldt als een verzoek van de betrokkene tot verwijdering).


“Rechtmatigheid” (van de gegevensverwerking)

TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens van gebruikers is de toestemming die zij geven door deze voorwaarden te accepteren.


“Ontvangers” (van gegevensoverdrachten)

ER WORDEN GEEN GEGEVENS OVERGEDRAGEN AAN DERDEN, BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERPLICHT.

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve voor zover wettelijk ver-plicht.
Orbea heeft overeenkomsten met verschillende leveranciers die namens Orbea gegevens verwerken indien dit nodig is voor de dienstverlening.


“Rechten” (van de betrokkene)

GEGEVENS INZIEN, RECTIFICEREN EN VERWIJDEREN EN ANDERE RECHTEN ZOALS BESCHREVEN IN DE AANVULLENDE INFORMATIE.

Iedereen heeft het recht om te weten of Orbea zijn persoonsgegevens verwerkt.
Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en om een verzoek in te dienen voor de rectificatie van onjuiste gegevens of, waar dit gepast is, voor de ver-wijdering ervan, onder andere wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waar-voor deze werden verzameld.
Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene een verzoek indienen voor de beperking van de verwerking van zijn gegevens. In dat geval bewaren we deze alleen voor het indienen van en de verdediging tegen claims.
Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene, vanwege zijn persoonlijke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Orbea stopt dan met het verwer-ken van de gegevens, behalve als er dwingende of legitieme redenen zijn om dat niet te doen en voor het indienen van en de verdediging tegen mogelijke claims.
De gebruiker heeft recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens, d.w.z. het recht om de verstrekte persoonsgegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen, in een gestructureerd, gebruikelijk en mechanisch leesbaar bestandsformaat, voor zover dit technisch mogelijk is.
De betrokkene of diens gevolmachtigde kan, op vertoon van een identiteitsbewijs, bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief naar: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Meer informatie over je rechten kun je opvragen bij de Spaanse Autoriteit Per-soonsgegevens via www.agpd.es of bij de betreffende autoriteit van jouw land. Als de rechtheb-bende geen bevredigende reactie krijgt wanneer hij/zij deze rechten uitoefent, kan hij/zij voor de uitoefening van deze rechten de hulp van de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens (of de be-voegde autoriteit) inroepen door een beschermingsverzoek in te dienen (www.agpd.es).


“Oorsprong” (van de gegevens)

DE BETROKKENE

De betrokkene


INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS VOOR DE AFHANDELING VAN IN-FORMATIEVERZOEKEN

“Verwerkingsverantwoordelijke”

ORBEA S. COOP. LTDA.

Identiteit: Orbea Sociedad Cooperativa.
Fiscaal nummer: F-20032348
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n.48269 Mallabia (Bizkaia).
Telefoonnummer:+34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: [email protected]

“Verwerker”

ORBEA DISTRIBUCION ONLINE, S.L.

Identiteit: Orbea Distribución Online S.L.
Fiscaal nummer: B-95813838
Vestigingsadres: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Telefoonnummer: +34 900 670 018
E-mail: [email protected]
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
[email protected]


“Doel” (van de gegevensverwerking)

BIJ ORBEA VERWERKEN WE GEGEVENS VAN KLANTEN VOOR DE AFHANDE-LING VAN INFORMATIEVERZOEKEN.

Bij Orbea verwerken we gegevens die betrokkenen aan ons verstrekken voor de afhan-deling van informatieverzoeken.
Om je informatie, hulp, producten en diensten aan te bieden die bij je interesses aansluiten en om de gebruikerservaring te verbeteren, maken we een “profiel” op basis van de gegevens die je verstrekt. Er worden geen automatische beslissingen genomen op basis van dit profiel.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de relatie in stand blijft, tenzij de betrokkene een verzoek indient voor de verwijdering ervan.


“Rechtmatigheid” (van de gegevensverwerking)

TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens van gebruikers is de toestemming die zij geven door deze voorwaarden te accepteren.


“Ontvangers” (van gegevensoverdrachten)

ER WORDEN GEEN GEGEVENS OVERGEDRAGEN AAN DERDEN, BEHALVE VOOR ZOVER WETTELIJK VERPLICHT.

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve voor zover wettelijk ver-plicht.
Orbea heeft overeenkomsten met verschillende leveranciers die namens Orbea gegevens verwerken indien dit nodig is voor de dienstverlening.


“Rechten” (van de betrokkene)

GEGEVENS INZIEN, RECTIFICEREN EN VERWIJDEREN EN ANDERE RECHTEN ZOALS BESCHREVEN IN DE AANVULLENDE INFORMATIE.

Iedereen heeft het recht om te weten of Orbea zijn persoonsgegevens verwerkt.
Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en om een verzoek in te dienen voor de rectificatie van onjuiste gegevens of, waar dit gepast is, voor de ver-wijdering ervan, onder andere wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waar-voor deze werden verzameld.
Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene een verzoek indienen voor de beperking van de verwerking van zijn gegevens. In dat geval bewaren we deze alleen voor het indienen van en de verdediging tegen claims.
Onder bepaalde omstandigheden kan de betrokkene, vanwege zijn persoonlijke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Orbea stopt dan met het verwer-ken van de gegevens, behalve als er dwingende of legitieme redenen zijn om dat niet te doen en voor het indienen van en de verdediging tegen mogelijke claims.
De gebruiker heeft recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens, d.w.z. het recht om de verstrekte persoonsgegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen, in een gestructureerd, gebruikelijk en mechanisch leesbaar bestandsformaat, voor zover dit technisch mogelijk is.
De betrokkene of diens gevolmachtigde kan, op vertoon van een identiteitsbewijs, bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief naar: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).
Meer informatie over je rechten kun je opvragen bij de Spaanse Autoriteit Per-soonsgegevens via www.agpd.es of bij de betreffende autoriteit van jouw land. Als de rechtheb-bende geen bevredigende reactie krijgt wanneer hij/zij deze rechten uitoefent, kan hij/zij voor de uitoefening van deze rechten de hulp van de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens (of de be-voegde autoriteit) inroepen door een beschermingsverzoek in te dienen (www.agpd.es).


“Oorsprong” (van de gegevens)

DE BETROKKENE

De betrokkene


Gegevens die via e-mail worden verstrekt, verwerkt de dienstverlener als verwerkingsve-rantwoordelijke om te reageren op verzoeken van gebruikers.

Door zich op de website te registreren door het daarvoor bedoelde vakje aan te vinken, accepteert de gebruiker uitdrukkelijk, vrijwillig en ontegenzeggelijk dat zijn/haar persoonsgegevens door de website-eigenaar worden verwerkt voor de juiste afhandeling van de diensten die via de website worden aangeboden en/of de geplaatste bestelling, evenals voor het versturen van infor-matie over bestelde of vergelijkbare producten. Als ze zich inschrijven voor de nieuwsbrieven van Orbea, worden er commerciële berichten (informatie over onze nieuwste producten en speciale aanbiedingen) naar hen verstuurd via e-mail, fax, sms, mms, sociale media of andere elektronische of fysieke middelen die, nu of in de toekomst, dergelijke commerciële berichten mogelijk maken. Deze commerciële berichten houden verband met producten of diensten die worden aangeboden door ORBEA S. COOP. LTDA.

Gebruikers kunnen op elk gewenst moment aangeven dat ze deze berichten niet meer van Orbea willen ontvangen door op de link “Uitschrijven” te klikken in een van de ontvangen e-mails.

De eigenaar van deze website laat gebruikers hierbij weten en garandeert uitdrukkelijk dat hun persoonsgegevens in geen geval worden overgedragen aan derden. Mocht er ooit sprake zijn van de overdracht van welk soort persoonsgegevens dan ook, dan vragen wij gebruikers vooraf om hun uitdrukkelijke, vrijwillige en ontegenzeggelijke toestemming.

IP-adressen

De servers van de website herkennen automatisch het IP-adres en de domeinnaam van gebruikers. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wan-neer deze verbinding maakt met internet. Al deze gegevens worden opgeslagen in een activiteiten-bestand op de naar behoren geregistreerde server, om ze vervolgens te kunnen verwerken tot puur statistische metingen die ons informatie geven over het aantal keren dat een pagina wordt beke-ken, het aantal bezoeken aan webdiensten, de volgorde van bezoeken, het toegangspunt etc.

Cookies

Orbea gebruikt zowel eigen als externe cookies om je een betere gebruikerservaring te kunnen bieden.

De cookies die op je computer worden geïnstalleerd, kun je toestaan, blokkeren of ver-wijderen via de browserinstellingen op je terminal of apparaat.

Meer informatie over de mogelijkheid om je instellingen te wijzigen, is te vinden in het Cookiebeleid.

Beveiliging

De website gebruikt technieken voor gegevensbeveiliging die in deze bedrijfstak ge-bruikelijk zijn, zoals firewalls, procedures voor toegangscontrole en cryptografische mechanismen, met als doel het voorkomen van onrechtmatige toegang tot de gegevens.

Communicatie en marketing

Als je een bestelling hebt geplaatst in onze winkel, kunnen we je af en toe per e-mail, post of telefoon informatie sturen over onze nieuwste producten, nieuws en speciale aanbiedingen. Je hebt ook de mogelijkheid om deze informatie te ontvangen wanneer je lid wordt van Orbea.

Alle leden van ORBEA.COM hebben de mogelijkheid om zich aan te melden voor marke-tingberichten van ORBEA S. COOP. LTDA. Als je onze marketingberichten op enig moment niet meer wilt ontvangen, kun je op de link “mijn aanmelding annuleren” of “UITSCHRIJVEN” klikken in een van de ontvangen e-mails.

Registreren bij Orbea

Om een bestelling op de website te plaatsen en daar producten te kopen, evenals voor de afhandeling van de levenslange garantie van Orbea en het beheer van de nieuwsbrieven van Orbea, moet je een gebruikersaccount aanmaken (hierna “account” te noemen), die je kunt openen via de knop “Inloggen” op de website. Om je te registreren, voer je je e-mailadres en wachtwoord in.

De toegang tot je gegevens wordt beschermd door dit wachtwoord, dat je geheim moet houden en met niemand mag delen. Als je het met derden deelt, ben je zelf als enige verantwoor-delijk voor het gebruik ervan door die derden. Als je ontdekt dat je account door onbevoegden wordt gebruikt of als je beveiligingsincident opmerkt, ben je verplicht om ons onmiddellijk te waarschuwen.

Wij behouden ons het recht voor om een gebruikersaccount te verwijderen als we ver-moeden dat het account in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van de website of dat het betro-kken is bij onwettige, beledigende, lasterlijke of aanstootgevende praktijken of, in het algemeen, praktijken die illegaal, immoreel of in strijd met de ordehandhaving zijn.

Op de pagina “Algemene voorwaarden”, die je verklaart te hebben gelezen voordat je je op de website registreert, bieden we je de keuze of je de nieuwsbrieven van Orbea wel of niet wilt ontvangen

Door aan te geven dat je de nieuwsbrieven wilt ontvangen, ga je ermee akkoord dat je gegevens (e-mailadres) door ORBEA S. COOP. LTDA. Je rechten, zoals beschreven in de wetge-ving inzake gegevensbescherming, kun je aan het volgende adres uitoefenen: Polígono Industrial Goitondo s/n. 48269 Mallabia (Bizkaia).

Dealersruimte

Als je Orbea-dealer bent en graag toegang wilt krijgen tot een speciale ruimte voor je bedrijf, dan kan dat via de website.

Als het de eerste keer is dat je de ruimte bezoekt, of als je problemen hebt om toegang te krijgen, neem dan contact op met onze Marketingafdeling.

Websitestatistieken

We kunnen mogelijk samengevoegde, anonieme statistieken bekendmaken met be-trekking tot het aantal bezoekers van deze website of het aantal geplaatste bestellingen. We wer-ken met een onafhankelijk meet- en onderzoeksbedrijf samen dat namens ons gegevens verzamelt over de bezoekers van deze website. Daarvoor gebruikt het cookies en de code die aan de website is verbonden. Zowel de cookies als de code die aan de website is verbonden, geven informatie over de bezoeken aan de websitepagina's, de duur van elk bezoek aan een individuele pagina, de route die bezoekers op de website volgen, gegevens over de scherminstellingen van gebruikers en andere algemene informatie. ORBEA.COM gebruikt en bewaart dit soort informatie, net als de in-formatie die we met andere cookies op de website verzamelen, om de diensten te verbeteren die we gebruikers aanbieden. Voor meer informatie over hoe we deze informatie verzamelen en ge-bruiken, kun je contact met ons opnemen via [email protected]

Ongeldigheid of herroepelijkheid

Als een van deze bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige be-palingen, die bindend blijven voor zowel de dienstverlener als de gebruiker. Als een partij (de dien-stverlener of de gebruiker) op een bepaald moment verzuimt om de naleving van een van de bepa-lingen van deze overeenkomst te eisen, betekent dit niet dat die partij afstand doet van haar rech-ten en kan de andere partij hier geen rechten aan ontlenen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden is Spaans recht van toepassing en alles wat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is beschreven, wordt geregeld overeenkomstig de Spaanse wet. In gevallen waarin partijen volgens de voorschriften tot een bepaald rechtsgebied behoren, gaan de dienstver-lener en de gebruiker hierbij voor alsdan akkoord met de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken en tribunalen in de stad Bilbao (Biskaje), met uitdrukkelijke uitsluiting van elk ander rechtsge-bied.

Política de cookies.

Waarom gebruiken we cookies op deze website?

Cookies zijn heel belangrijk voor het goede functioneren van onze website. Ze bestaan om uw navigatie beleving te verbeteren. Ze helpen ons om bezoekers te identificeren (als ze ingeschreven bezoekers zijn), hun voorkeuren ons te herinneren (taal, land, enz.), hun shopping kaarten te beheren, hen te helpen met hun aankoopen, enz.

De via cookies verzamelde data helpen ons ook om onze website te verbeteren door hen aantal bezoekers en hun navigatie wegen te schatten, door te verifiëren onze website afgestemd is op hun persoonlijke interessen, hun zoeksnelheid te rekenen, en andere navigatie aspecten.

Wie gebruikt de data opgenomen in cookies?

De verzamelde informatie wordt alleen door ons gebruikt, behalve voor Google Analytics, dat door ons en door Google Inc. wordt gebruikt voor statistieke doeleinden. De cookie die de betaling operaties analyseertd, ontstaat wanneer U iets aankoopt en hij wordt geanalyseerd door een derde partij om veilige betalingen te verzekeren.

Kan ik cookies weigeren?

Ja, onze cookies kunnen deactiveerd worden. Niettemin kunt U dan enkele elementen en functionaliteiten verliezen als U kiest om cookies te deactiveren. Cookies zullen dan onbekwaam zijn om toegang te krijgen tot sommige paginas of sommige diensten, of navigatie zal dan trager worden.

Cookies op deze website kunnen beperkt, geblokkeerd of verwijderd worden door uw browser's parameters. Zelfs als elke browser zijn eigen parameters heeft, worden gebruikelijk cookie parameters gevonden op de Preferences of Tools menu. Verifieer uw browser's help menu om te weten hoe cookies te beheren. Hieronder zult U de linken vinden naar cookie parameters op de populairste browsers:

Gelieve op te merken dat cookies deactiveren kan leiden tot het verlies van enkele elementen of functionaliteiten van deze website.

Welke type cookies gebruiken we op de ORBEA webpaginas?

CookieNamePurposeFinalidadTipoExpiration
Orbea cookie PHPSESSID Improves the user experience TECHNICAL Session
Orbea cookie ci_session Improves the user experience TECHNICAL Session
Orbea cookie lang Improves the user experience TECHNICAL Session
Orbea cookie zone Improves the user experience TECHNICAL Session
Orbea cookie visited Improves the user experience TECHNICAL 14 days
Orbea cookie cookieconsent_status Saves the acceptance of cookies TECHNICAL 1 year
Orbea cookie login_session_token Improves the user experience TECHNICAL Session
Orbea cookie _ga Used to distinguish users ANALYSIS 2 years
Orbea cookie _gid Used to distinguish users ANALYSIS 24 hours
Orbea cookie _gat Used to limit the percentage of requests ANALYSIS 1 minute
Orbea cookie _fbp Facebook used to show you advertising ADVERTISING 1 month
Cookies
Doubleclick.net
DSID Used to show you advertising related to your browsing profile ADVERTISING 1 day
Cookies
Doubleclick.net
IDE Advertising cookie for targeting advertisingto users according to their preferences. ADVERTISING 14 days
Cookies
google.com
1P_JAR Used to show you advertising related to your browsing profile ADVERTISING 1 month
Cookies
google.com
NID Used to show you advertising related to your browsing profile ADVERTISING 6 months
Cookies
google.com
ANID Used to show you advertising related to your browsing profile ADVERTISING 1 year
Cookies
google.com
CONSENT Cookie used to save acceptance of the cookies policy TECHNICAL Permanent
Cookies
google.com
DV Cookie used by Google to provide services and extract anonymous information about the browsing. ADVERTISING 10 minutes
Cookies
google.com
SSID These are used by Google to store the user’s preferences. ADVERTISING Persistent
Cookies
google.com
HSID These are used by Google to store the user’s preferences. ADVERTISING Persistent
Cookies
google.com
SAPISID These are used by Google to store the user’s preferences. ADVERTISING Persistent
Cookies
google.com
APISID These are used by Google to store the user’s preferences. ADVERTISING Persistent
Cookies
google.com
SID These are used by Google to store the user’s preferences. ADVERTISING Persistent
Cookies
google.com
SIDCC These are used by Google to store the user’s preferences. ADVERTISING Persistent
Cookies
google.com
__Secure-3PAPISID Used to show you advertising related to your browsing profil. ADVERTISING Persistent
Cookies
google.com
__Secure-3PSID Used to show you advertising related to your browsing profil. ADVERTISING Persistent
Cookies
google.com
__Secure-APISID Used to show you advertising related to your browsing profil. ADVERTISING Persistent
Cookies
google.com
__Secure-HSID Used to show you advertising related to your browsing profil. ADVERTISING Persistent
Cookies
google.com
__Secure-SSID Used to show you advertising related to your browsing profil. ADVERTISING Persistent
Cookies
www.facebook.com
sb Identifies browser for login authentication purposes ADVERTISING 48 hoursras
Cookies
www.facebook.com
fr Facebook’s primary advertising cookie, used to deliver, measure, and improve the relevancy of ads. ADVERTISING 1 month
Cookies
Pinterest
fr Used to add elements to Pinterest ADVERTISING 6 months
Cookies
W55c.net
matchadform This cookie is used to synchronize specific ad data with third party systems. ADVERTISING 1 month
Cookies
W55c.net
matchtriplelift This cookie is used to synchronize specific ad data with third party systems. ADVERTISING 1 month
Cookies
W55c.net
matchsmartx This cookie is used to synchronize specific ad data with third party systems. ADVERTISING 1 month
Cookies
W55c.net
matchcasale This cookie is used to synchronize specific ad data with third party systems. ADVERTISING 1 month
Cookies
W55c.net
matchgoogle This cookie is used to synchronize specific ad data with third party systems. ADVERTISING 1 month
Cookies
W55c.net
matchbluekai This cookie is used to synchronize specific ad data with third party systems. ADVERTISING 1 month
Cookies
.hspvst.com
hspvst.com Cookies for ads. Please, consult https://www.hspvst.com/cookies/ ADVERTISING 1 month

Cookie beleid verandert

Deze website kan veranderd of geupdated worden, en het cookie beleid overeenkomstig veranderd. Het cookie beleid kan eveneens veranderen in overeenkomst met de legale verplictingen. Daarom raadplegen we ons cookie beleid regelmatig te verifiëren.
Significante veranderingen in ons cookie beleid zullen aangemeld worden aan de gebruikers in een gepubliceerde notitie op deze website of via een gestuurd e-mail tot geregistreerde gebruikers.